Ministerstwo Edukacji i Nauki dbając o wysoką jakość polskiej edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom całego środowiska oświatowego – nauczycieli, uczniów, rodziców oraz organów prowadzących szkoły i placówki. 

Chcemy, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał zapewnioną dobrą szkołę i dobrą edukację.

Finansujemy zadania oświatowe przekazując samorządom niezbędne środki. W 2019 kwota subwencji oświatowej to blisko 46 mld zł. Od 2017 roku objęliśmy subwencją oświatową wszystkie dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.

Ostatnie lata pracy ministerstwa to budowanie dobrej, nowoczesnej szkoły. Za nami ogrom pracy całego środowiska oświatowego. Dobrze wprowadzona i oceniona reforma edukacji, podwyżki płac nauczycieli, odbudowywanie szkolnictwa zawodowego, wzmacnianie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz wspieranie szkół polonijnych – to tylko niektóre obszary, które są priorytetem działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wdrażamy również szerokopasmowy internet do każdej szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizujemy program rządowy „Aktywna Tablica” oraz doposażamy szkolne pracownie przyrodnicze.

Umiędzynarodowienie umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i odkryć, pozwala na wieloaspektowe wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury, wpływa na wzrost jakości dydaktyki. Doceniając wagę umiędzynarodowienia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze

Wydawnictwo Naukowe PWN od początku swojej działalności realizuje misję rzetelnego dostawcy treści naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla środowiska naukowego. Uważnie obserwujemy i analizujemy zmiany  zachodzące w polskiej i europejskiej nauce. Naszym celem jest wspieranie pracowników naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów. Chcąc być z Państwem w stałym kontakcie, stworzyliśmy w 2020 roku nowy fanpage na Facebooku, dedykowany tematyce naukowej i sprawom akademickim. Dodatkowo przygotowaliśmy nową odsłonę e-magazynu skierowanego do środowiska naukowego, który tak jak profil nazwaliśmy – PWN Nauka. Rozwijamy dobre praktyki i współpracę partnerską. Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w Niezbędniku Akademickim PWN. Zapraszamy Państwa do współpracy i lektury.

Pasja, energia i wspólny cel, którym jest jakość kształcenia na odległość i innowacyjne metody edukacji. Tak w skrócie można opisać Fundacje Młodej Nauki, która w 2020 roku, zakończyła ponad 2,5-letni projekt platformy edukacyjnej Navoica z kursami MOOC, dostępnej dla wszystkich. Platforma Navoica zrzesza już ponad 43 tysiące użytkowników, którzy mieli okazję wziąć udział w kursach przygotowanych przez polskie Uczelnie i Instytucje. Obecnie Fundacja zajmuje się kompleksowym przygotowaniem kursów MOOC, od koncepcji i scenariusza, po key visual, materiały filmowe i graficzne. Ponadto świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie innowacyjnych form kształcenia, w tym kształcenia zdalnego. Zespół Fundacji to pasjonaci i eksperci w swoich dziedzinach, którzy na co dzień pracują na Uczelniach, w znanych firmach, a w czasie wolnym organizują takie projekty jak ME310, Red Bull Basement, czy EYEC.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Tworzymy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum. Liderami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska, reprezentowane odpowiednio przez prof. Jerzego Lisa – Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Arkadiusza Wójsa – Rektora Politechniki Wrocławskiej. Umowę Konsorcjum w 2014 roku podpisało 22 Partnerów (17 uczelni, 2 instytuty badawcze oraz 3 przedsiębiorstwa). Obecnie grono partnerów IATI tworzy 51 instytucji, w tym: 24 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 19 przedsiębiorstw. Celem IATI jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki. Partnerzy IATI z sukcesami opracowują nowe rozwiązania i aplikują o krajowe i europejskie fundusze wspierające prace B+R. Na przestrzeni pięciu lat partnerzy IATI złożyli wiele wspólnych wniosków i uzyskali dla nich dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Prowadzimy także centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie bezpłatnie można zasięgnąć informacji i porady o możliwościach wyjazdu do USA dla uczniów i studentów.
Jesteśmy organizacją non profit, której działalność opiera się na rządowej umowie bilateralnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Wierzymy, że wymiana międzynarodowa pozwala na poznanie perspektywy przedstawicieli innych narodów, zobaczenia świata ich oczami, zrozumienia ich kultur, a nawet weryfikacji własnych przekonań czy uprzedzeń. Powtarzamy za senatorem Fulbrightem: “musimy starać się poszerzać granice ludzkiej mądrości, empatii i percepcji, a nie ma innej drogi do tego niż poprzez edukację.”
Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspiera ich obiecujące projekty – pomaga również amerykańskim badaczom i ekspertom zrealizować stypendium w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy specjalistów i wykładowców z USA.
Oto twórcy projektu HARD=CODER i główni szkoleniowcy, którzy poprowadzą dla szkolenie z podstaw programowania w języku PYTHON. Związani przez lata z Akademią Górniczo-Hutniczą, samorządnością studencką oraz środowiskiem szkolnictwa wyższego. Zawodowo pracujący w uznanych firmach z branży IT oraz dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 
Paweł Miry – programista, specjalizujący się w językach skryptowych, szkoleniowiec programowania oraz zarządzania projektami. Na co dzień Senior Software Developer, od 3 lat pracujący w branży telekomunikacji oraz ekspert szkolnictwa wyższego w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Magister inżynier, absolwent fizyki technicznej na AGH w Krakowie, trener programowania od ponad 2 lat.
 
Olga Janiszewska – programista i Scrum Master, doświadczona w zakresie prowadzenia zespołów oraz prowadzenia szkoleń.  Na co dzień Inżynier Oprogramowania i Scrum Master w branży Automotive oraz ekspert szkolnictwa wyższego w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Magister inżynier, absolwentka Wydziału Elektrycznego na AGH w Krakowie, trener programowania od ponad 2 lat.

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomagamy:

  • procesy transformacji cyfrowej
  • wdrażanie cyfrowych produktów i usług
  • wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. Naszą aktywność i wsparcie kierujemy do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Jako wspólnota naukowców i zwolenników nauki podkreślamy znaczenie partnerstwa między naukowcami, a szerszą społecznością. Nauka funkcjonuje najlepiej, gdy naukowcy dzielą się swoimi odkryciami ze społeczeństwem, któremu mają służyć oraz angażują je w kształtowanie badań i sam proces badawczy. Zwracamy się do opinii publicznej po inspirację, jakie nowe pytania o otaczający nas świat powinniśmy zadawać. Nici komunikacji muszą dotrzeć do wszystkich społeczności i muszą umożliwiać debatę w obu kierunkach. Jeśli naukowcy chcą dyskutować o swoich badaniach ze społeczeństwem, muszą też słuchać opinii społeczeństwa na temat nauki i tych badań.


Realizujemy swoje zadania m.in. poprzez organizowanie wykładów, warsztatów i spotkań, na których oprócz działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej prowadzimy kampanię informacyjną, której celem jest dezawuowanie groźnych społecznie i niestety  znajdujących niemały posłuch kontrowersyjnych poglądów pseudonaukowych. Marsz organizowany przez nas w Warszawie zbiera naukowców, entuzjastów, jak i ludzi niezwiązanych ze środowiskiem naukowym, którzy wspólnie przemierzają ulice dla zwiększenia wartości nauki w świadomości społecznej.


Chcielibyśmy, aby zarówno dzieci jak i dorośli uczyli się krytycznego myślenia, stawiania pytań oraz oceny faktów na podstawie jakości dowodów. Nauka nie jest dziedziną, której zrozumienie pozostawiamy garstce społeczeństwa. Każda osoba, niezależnie od   wykształcenia, zasługuje na edukację, która wspiera nauki ścisłe jednocześnie z naukami humanistycznymi i sztuką.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, to przedstawiciele doktorantów wszystkich jednostek Akademii, którzy opiniują i tworzą akty prawne związane z uczestnikami studiów III stopnia oraz słuchaczami szkół doktorskich.

Zadaniem URSD AGH jest reprezentowanie społeczności doktorantów w sprawach dotyczących praw i obowiązków oraz nauki, kultury i warunków socjalno-bytowych.

Jesteśmy firmą, która działa w otoczeniu nauki i biznesu. Zwiększamy udział naukowców w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Specjalizujemy się w działaniach komunikacyjnych – budujemy strategie komunikacji, wizerunek, widoczność i relacje. Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest wiedza.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email