doktorat wdrożeniowy

Podwójna pensja dla doktoranta, czyli doktorat wdrożeniowy

Początki programu Doktorat Wdrożeniowy sięgają 2017 roku, kiedy to powołano go do życia poprzez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (teraz Minister Edukacji i Nauki).

Doktoranci mają cztery lata na przygotowanie swojej rozprawy doktorskiej pod opieką dwóch promotorów – naukowego i przemysłowego. Zaproponowane przez młodego naukowca rozwiązanie problemu ma być korzystne dla obydwu stron. Benefit ten ma być widoczny nie tylko z naukowego punktu widzenia – tego pilnuje promotor z jednostki naukowej, ale również z przemysłowego – tego zaś dogląda promotor z przedsiębiorstwa. 

Korzyści doktoratu wdrożeniowego dla Przedsiębiorstwa

Program odpowiada na realne problemy firm, które zatrudniając takiego doktoranta, mogą liczyć na nowatorskie rozwiązanie problemu technologicznego, z którym się zmagają. Bez wątpienia zatrudnienie specjalisty, który poświęci kilka lat na rozwiązanie konkretnego zagadnienia, przekłada się na przewagę rynkową przedsiębiorstwa. Firmy te, jako rezultat doktoratu wdrożeniowego, otrzymują oryginalne rozwiązanie problemu z pełnią praw do niego.

Warto również pamiętać o tym, że jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, zakłady pracy, w związku z zatrudnieniem doktoranta wdrożeniowego, będą mogły odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych oraz pieniądze wydane na badania i rozwój.  

Korzyści doktoratu wdrożeniowego dla Doktoranta

|Należy wspomnieć o tym, że również sam doktorant  może liczyć na korzyści związane z obraniem takiej ścieżki kształcenia. Najwyraźniej rysują się one pod kątem finansowym. Młody naukowiec otrzymuje pełne wynagrodzenie z zakładu pracy. Jest to związane z faktem, że jednym z warunków zakwalifikowania do programu jest zatrudnienie doktoranta na pełen etat w firmie. Co więcej, osoba ta otrzymuje również stypendium doktoranckie z Ministerstwa. Początkowo było to 2450 zł miesięcznie przez cały okres kształcenia. Teraz zaś, w szkołach doktorskich, kwota ta została powiększona do 3450 zł przed oceną śródokresową i 4450 zł po ocenie śródokresowej.

Kolejną niezaprzeczalną zaletą takiego trybu kształcenia jest możliwość szerokiego rozwinięcia kompetencji miękkich doktoranta. Zdolność odnalezienia się w świecie biznesu oraz nauki, które znacznie się od siebie różnią, to z pewnością pożądana umiejętność na rynku pracy.

Korzyści doktoratu wdrożeniowego dla Jednostki Naukowej

Trudno pominąć również fakt, że uczelnie czy instytuty PANowskie, które zdecydują się na kształcenie doktorantów wdrożeniowych, mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. Jedynym warunkiem jest faktyczne używanie aparatury badawczej w jednostce naukowej przez doktoranta kształcącego się w tym trybie.

Nie należy pomijać faktu, że jednostki naukowe, biorąc udział w tym projekcie, uzupełniają też swoją ofertę edukacyjną.

 

Jeżeli jesteście zainteresowani taką ścieżką rozwoju, nabór do tegorocznej, piątej już edycji, niedawno się rozpoczął się i trwa od 31 marca do 31 maja. Nie ma na co czekać! 

Wykres przedstawia skumulowaną liczbę wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do programu doktorat wdrożeniowy przez IV edycje. W 2017 roku było to 54, do 2018 - 132, do 2019 - 180, a przez 4 edycje - 248 wnioskodawców.

Jak łatwo odczytać z wykresu, doktoraty wdrożeniowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Przez okres czterech edycji, już niemal 250 wnioskodawców (chodzi tutaj o jednostki naukowe) zostało zakwalifikowanych do programu (opracowanie własne, dane Ministerstwa Edukacji i Nauki).

pro

Author

  • Doktorantka w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej wykorzystuje zdobycze najnowszych technik biologii molekularnej - sekwencjonowanie następnej generacji.

2 thoughts on “Podwójna pensja dla doktoranta, czyli doktorat wdrożeniowy

Comments are closed.